Posted by on mar 3, 2016 in testamenty | 0 comments

money-256308_640Unieważnienie testamentu nie jest łatwe. Gdyby było to proste, to wola wynikająca z testamentu rzadko byłaby respektowana. Testament to ostatnia wola spadkodawcy dotycząca sposobu rozdysponowania majątku po jego śmierci. Jest to dokument bardzo ważny z punku widzenia prawa i potencjalnych spadkobierców, ponieważ tylko poprzez spisanie testamentu można zmienić sposób dziedziczenia i wskazać inne osoby niż wynikające z dziedziczenia ustawowego. Jeśli spadkodawca nie spisze testamentu, jego spadkodawcy dziedziczą z automatu według zasad wskazanych w ustawie.

W związku z powyższym, chcąc przekazać swój majątek innym osobom innym niż należących do najbliższej rodziny spadkodawcy, spisanie testamentu jest konieczne! Wielu spadkobierców może być niezadowolonych z tego, że zostali pominięci w testamencie. Wiele spraw spadkowych dotyczy właśnie tego, że spadkobiercy nie są zadowoleni z decyzji spadkodawcy. Dlatego może się zdarzyć, że potencjalni spadkobiercy będą chcieli podważyć testament.

Przepisy prawne dokładnie określają, kiedy możliwe jest unieważnienie testamentu.

Testament jest nieważny, gdy:

  • został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli
  • został sporządzony pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści
  • został sporządzony pod wpływem groźby.

Unieważnienia testamentu można dokonać jedynie na drodze sądowej. Chcąc tego dokonać trzeba wykazać, któraś z wyżej wymienionych okoliczności miała miejsce. Okoliczności wskazujące na nieważność testamentu trzeba oczywiście udowodnić. Przykładowo chcąc wykazać, że testament został spisany pod wpływem groźby można wezwać i przesłuchać stosownych świadków, którzy potwierdzą, że rzeczywiście tak było. Jeśli chcemy unieważnić testament z powodu niepoczytalności spadkodawcy, konieczne będzie przedstawienie odpowiednich orzeczeń, opinii lekarskich i wyników badań potwierdzających niepoczytalność w okresie, gdy testament był spisywany.

Nieważność testamentu mogą też powodować błędy formalne popełnione przy jego sporządzaniu np.:

  • brak podpisu spadkodawcy pod testamentem
  • niesporządzenie testamentu własnoręcznie
  • wspólny testament małżonków

Na ten temat informacje można znaleźć na stronie http://www.adwokat-porady.com/testament/, gdzie pisaliśmy na temat wymogów formalnych dotyczących sposobu sporządzania testamentu oraz rodzajach testamentów.